Tổng giá trị được khóa Ethereum trên nền tảng Vesper

2M4M6M8M10M12M

Hiệu suất vVSP

24h

0.00%

7 ngày

0.00%

30 ngày

0.00%

Số Liệu thống Kê Token VSP

Giá

$0.44

Nguồn Cung Đang Lưu Hành

8,873,044 VSP

Vốn Hóa Thị Trường

$3,932,853

vVSP Flow

1,999 VSP

Mỗi tháng