Pool STETH

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool STETH

$972,266·

200k400k600k800k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x4Dbe...Aa7B
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt stETH tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Aave Sommelier XY STETH WETH
60.00%
Aave + Vesper + XY + STETH + USDC
35.00%
Compound Leverage DAI
2.00%
Morpho Aave DAI
1.00%
Đệm Pool2.00%
Mức Lãi Suất 0.00%Tài sản 3.42%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền stETH· Grow

Approve 10x