Pool USDC.e

Grow

Tổng giá trị bị khóa trong pool USDC.e

$13,452·

2k4k6k8k10k12k
Địa Chỉ Hợp Đồng0x13AE...6f1e
Phí phổ thông
2.00%
# Lượng Người Nắm Giữ

Giới thiệu về pool này

Pool Vesper Grow Linh Hoạt USDC.e tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn bằng cách sử dụng các giao thức mới mang về lợi nhuận lớn hơn, tiên tiến hơn đã vượt qua các đánh giá cơ bản.

Chiến lược
Trọng lượng
Trader Joe
97.00%
Trader Joe Leverage
0.01%
Benqi Compound Leverage
0.01%
Đệm Pool2.98%
Mức Lãi Suất 9.51%
Tiền Gửi Của TôiN/A
Tiền Gửi
Nhận
Rút Tiền

Gửi tiền USDC.e· Grow

Approve 10x